Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran säännöt

Voimassa 3.12.2009 alkaenYhdistyksen nimi on Suomen Linja-autohistoriallinen Seura r.y. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Busshistoriska Sällskapet i Finland r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.Yhdistyksen tarkoituksena on kuljetusliikettä harjoittamatta ylläpitää ja kehittää jäsentensä harrastusta linja-autoihin ja niillä toteutettuun liikenteeseen. Mainittuihin päämääriin yhdistys pyrkii, paitsi julkaisutoiminnan kautta, pitämällä illanviettoja, järjestämällä jäsenilleen tutustumiskäyntejä ja -matkoja sekä keräämällä asiatieto-, kuva-, esine- ja äänimateriaalia. Yhdistys voi solmia yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin.Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä.Hallitus hyväksyy hakemuksesta jäseniksi yhdistykseen asiaa harrastavia henkilöitä. Yhdistys voi ottaa myös kannattavia jäseniä, jotka voivat olla joko yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistys voi ottaa myös kutsuttuja jäseniä.Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa. Kutsutuilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Niillä jäsenillä, joilta ei peritä jäsenmaksua, on vain puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia.Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme muuta jäsentä. Hallitukselle valitaan kolme varajäsentä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, varajäsen vuorollaan on äänioikeudella mukana johtokunnan kokouksessa.Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai sihteeri, sekä kolme jäsentä tai varajäsentä on paikallaYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen.Yhdistyksen tilikausi on 1. joulukuuta – 30. marraskuuta.

10§

Yhdistys kokoontuu tarvittaessa. Vuosittain pidetään kaksi sääntömääräistä kokousta. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai lehti-ilmoituksella. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain viimeksi erääntyneen jäsenmaksun suorittaneet jäsenet. Yhdistys voi pitää kokouksiaan hallituksen päättämillä paikkakunnilla.

11§

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marraskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. ) Valitaan kokouksen virkailijat,
2. ) käsitellään seuraavan toimintakauden talousarvio,
3. ) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,
4. ) valitaan seuraavan vuoden hallitus kokonaisuudessaan,
5. ) valitaan seuraavan toimintakauden tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,
6. ) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,
7. ) muut esille tulevat asiat.

12§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. ) Valitaan kokouksen virkailijat,
2. ) käsitellään kertomus edelliseltä toimintakaudelta,
3. ) käsitellään edellisen vuoden toimintakauden tilinpäätös,
4. ) vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintakauden johtokunnalle,
5. ) päätetään mahdollisen vuosiylijäämän käyttö,
6. ) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,
7. ) muut esille tulevat asiat.

13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotus saa taakseen 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa ei ehdotuksista enää keskustella. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään 2 viikkoa.

14§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljellejääneet varat näiden sääntöjen 2 §:stä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseen.

15§

Muissa suhteissa noudatettakoon tammikuun 1. päivänä 1990 annettua lakia yhdistyksistä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.